Open menu

KHN Verzekeringen

Wij helpen je graag!
Vragen of meer informatie? Bel 010 - 288 49 78.

Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op Schouten Zekerheid Holding BV en de aan haar gelieerde ondernemingen.

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens die wij van u ontvangen. In deze Privacyverklaring vertellen wij je daarom hoe wij met jouw gegevens omgaan. Je kan hier onder andere lezen waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken, met wie wij jouw gegevens delen en welke rechten je hebt als het om het verwerken van jouw persoonsgegevens gaat.

Bij het verwerken van jouw persoonsgegevens staat jouw belang centraal. Onze uitgangspunten daarbij zijn:

 • Wij behandelen jouw gegevens zorgvuldig. Wij zullen ons houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van privacy.
 • Wij zorgen voor een goede beveiliging van onze systemen.
 • Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden.
 • Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor de doelen, zoals omschreven in deze Privacyverklaring.
 • Wij informeren je over jouw rechten op het gebied van Privacy.
 • Wij gaan adequaat om met jouw verzoeken betreffende de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon. Dit betekent dat een gegeven een persoonsgegeven is zodra daardoor kan worden achterhaald dat de gegevens over jou gaan. Schouten Zekerheid verwerkt jouw persoonsgegevens voor de redenen zoals benoemd in deze verklaring. Wanneer wij geen gegevens van je ontvangen kunnen wij jou niet van dienst zijn.

Wanneer mag Schouten Zekerheid persoonsgegevens verwerken?

Wij mogen jouw persoonsgegevens alleen gebruiken indien wij daarvoor een reden hebben die in de wet wordt genoemd. De redenen die voor Schouten Zekerheid gelden zijn:

 • Je hebt ons toestemming gegeven voor het verwerken van jouw persoonsgegeven. Dit kan bijvoorbeeld via een aanvraagformulier. Toestemming kan je altijd intrekken. Je kan daarvoor een e-mail sturen naar onze Functionaris Gegevensbescherming. De contactgegevens vind je hieronder. Een intrekking gaat in vanaf het moment dat wij deze van jou hebben ontvangen. Intrekken met terugwerkende kracht is niet mogelijk.
 • De verwerking nodig is voor het uitvoeren van een overeenkomst die wij met je of voor je sluiten. Daarvan is sprake zodra je gebruik maakt van onze diensten. Om je goed te kunnen adviseren over jouw verzekeringen, om voor je te bemiddelen in verzekeringen en om jouw verzekeringen te beheren hebben wij persoonsgegevens van je nodig.
 • De verwerking is nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting die voor ons geldt.

Waarvoor gebruikt Schouten Zekerheid jouw persoonsgegevens?

Schouten Zekerheid gebruikt jouw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze worden verzameld. Wij verzamelen jouw persoonsgegevens alleen met de volgende doelen:

 • Het adviseren van klanten en potentiele klanten inzake employee benefits, financiële planning en verzekeringen in de ruimste zin van het woord
 • Het beoordelen en accepteren van (potentiele) klanten
 • Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met een klant
 • Het beheren van de relatie met de klant
 • Het verzamelen, doorgeven en beheren van benodigde gegevens aan verzekeraars/ pensioenuitvoerders/financiers en experts/expertisebureaus voor het aangaan en uitvoeren van (verzekerings)overeenkomsten
 • Het afwikkelen van betalingsverkeer
 • Het afwikkelen en registreren van schades
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • Het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de sector
 • Het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) (strafbare) gedragingen gericht tegen de branche waar Schouten Zekerheid deel van uitmaakt, de groep waartoe Schouten Zekerheid behoort, Schouten Zekerheid zelf en haar klanten en medewerkers
 • Strategische en marketing doeleinden

Met wie deelt Schouten Zekerheid jouw persoonsgegevens?

Wij zullen jouw persoonsgegevens nooit verkopen. Wij delen jouw persoonsgegevens alleen indien dit noodzakelijk is voor één van de doelen die wij in de vorige paragraaf hebben omschreven. Dit kunnen de volgende partijen zijn:

 • Verzekeringsmaatschappijen;
 • Pensioenfondsen;
 • Reïntegratiebedrijven;
 • Arbodiensten;
 • Financiële instellingen;
 • (Schade) Experts;
 • Rijksdienst Wegverkeer;
 • Incassobureaus;
 • Belastingdienst;
 • Toezichthouders.

Hoe behandelt Schouten Zekerheid jouw persoonsgegevens?

Wij gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en zorgen ervoor dat deze goed zijn beveiligd. Daarnaast houden wij ons aan de volgende regels:

 • Wij leiden ons personeel goed op, zodat wij weten hoe zij jouw gegevens zo veilig mogelijk kunnen verwerken.
 • Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarbij bewaken wij de wettelijke bewaartermijnen.
 • Wij verwerken jouw gegevens niet buiten de Europese Unie. Binnen de Europese Unie geldt vanaf 25 mei 2018 dezelfde Privacywetgeving. Onze servers bevinden zich daarom niet buiten de Europese Unie.
 • Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming in dienst. De Functionaris Gegevensbescherming is een interne toezichthouder en controleert of wij voldoen aan de privacywet- en regelgeving.

Welke rechten heb je?

Je hebt bepaalde rechten met betrekking tot het gebruik van jouw persoonsgegevens. Hieronder beschrijven wij jouw rechten.

 • Recht op inzage: je mag ons vragen welke persoonsgegevens wij van jou hebben en voor welke doeleinden deze worden gebruikt. Voor het inzageverzoek hoeft geen reden te worden opgegeven. Het recht op inzage betreft alleen inzage in jouw eigen gegevens.
 • Recht op correctie: als jouw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn mag je ons verzoeken de betreffende persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen. Dit geldt ook als de gegevens voor een ander doel worden gebruikt dan waarvoor ze verzameld zijn of op een andere manier in strijd zijn met een wet.
 • Recht op vergetelheid: u mag ons in sommige gevallen verzoeken uw gegevens te wissen. Bijvoorbeeld wanneer er geen goede reden (meer) is om uw gegevens te verwerken.
 • Recht van verzet: indien bijzondere persoonlijke omstandigheden het verzet tegen verwerking van persoonsgegevens kunnen rechtvaardigen, kan je ons vragen jouw persoonsgegevens te verwijderen of anonimiseren.
 • Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens: indien de door jou verstrekte persoonsgegevens automatisch en op basis van jouw toestemming of een overeenkomst worden verwerkt heb je het recht een kopie te ontvangen in een gestructureerde, algemeen gebruikte en leesbare vorm. De persoonsgegevens worden op jouw verzoek rechtstreeks doorgestuurd aan een nieuwe partij.

Indien je gebruik wilt maken van één van jouw rechten kan je daarover contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. De contactgegevens vind je hieronder. Jouw verzoek wordt binnen 4 weken afgewikkeld.

Vragen, opmerkingen of klachten?

Indien je vragen of opmerkingen hebt over het verwerken van jouw persoonsgegevens of deze verklaring, dan kan je daarover contact opnemen met onze Functionaris Persoonsgegevens. De Functionaris Persoonsgegevens kan jou ook benaderen indien je klachten hebt over het verwerken van jouw persoonsgegevens of wanneer je gebruik wilt maken van één van jouw rechten.

Je kan de Functionaris Persoonsgegevens bereiken per e-mail via juridisch@schoutenzekerheid.nl of per post via

Schouten Zekerheid
T.a.v. de functionaris gegevensbescherming
Rivium Quadrant 81
2909 LC Capelle aan den IJssel