Privacy- & cookiebeleid

Wij vinden uw privacy belangrijk

Deze Privacyverklaring is van toepassing op Schouten Zekerheid Holding B.V. en de aan hem gelieerde ondernemingen. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens die wij van u ontvangen. In deze Privacyverklaring vertellen wij u daarom hoe wij met uw gegevens omgaan. U kunt hier onder andere lezen waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken, met wie wij uw gegevens delen en welke rechten u heeft als het om het verwerken van uw persoonsgegevens gaat.

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens staat uw belang centraal. Onze uitgangspunten daarbij zijn:

 • Wij behandelen uw gegevens zorgvuldig. Wij zullen ons houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van privacy.
 • Wij zorgen voor een goede beveiliging van onze systemen.
 • Wij verkopen uw gegevens niet aan derden.
 • Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor de doelen, zoals omschreven in deze Privacyverklaring
 • Wij informeren u over uw rechten op het gebied van Privacy.
 • Wij gaan adequaat om met uw verzoeken betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon. Dit betekent dat een gegeven een persoonsgegeven is zodra daardoor kan worden achterhaald dat de gegevens over u gaan. Schouten Zekerheid verwerkt uw persoonsgegevens voor de redenen zoals benoemd in deze verklaring. Wanneer wij geen gegevens van u ontvangen kunnen wij u niet van dienst zijn.

Wanneer mag Schouten Zekerheid persoonsgegevens verwerken?

Wij mogen uw persoonsgegevens alleen gebruiken indien wij daarvoor een reden hebben die in de wet wordt genoemd. De redenen die voor Schouten Zekerheid gelden zijn:

 • U heeft ons toestemming gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegeven. Dit kan bijvoorbeeld via een aanvraagformulier. Toestemming kunt u altijd intrekken. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar onze Functionaris Gegevensbescherming. De contactgegevens vindt u hieronder. Een intrekking gaat in vanaf het moment dat wij deze van u hebben ontvangen. Intrekken met terugwerkende kracht is niet mogelijk.
 • De verwerking nodig is voor het uitvoeren van een overeenkomst die wij met u of voor u sluiten. Daarvan is sprake zodra u gebruik maakt van onze diensten. Om u goed te kunnen adviseren over uw verzekeringen, om voor u te bemiddelen in verzekeringen en om uw verzekeringen te beheren hebben wij persoonsgegevens van u nodig.
 • De verwerking is nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting die voor ons geldt.

Waarvoor gebruikt Schouten Zekerheid uw persoonsgegevens?

Schouten Zekerheid gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze worden verzameld. Wij verzamelen uw persoonsgegevens alleen met de volgende doelen:

 • Het adviseren van klanten en potentiële klanten inzake employee benefits, financiële planning en verzekeringen in de ruimste zin van het woord.
 • Het beoordelen en accepteren van (potentiële) klanten.
 • Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met een klant.
 • Het beheren van de relatie met de klant.
 • Het verzamelen, doorgeven en beheren van benodigde gegevens aan verzekeraars/ pensioenuitvoerders/financiers en experts/expertisebureaus voor het aangaan en uitvoeren van (verzekerings)overeenkomsten.
 • Het afwikkelen van betalingsverkeer.
 • Het afwikkelen en registreren van schades.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • Het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de sector.
 • Het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) (strafbare) gedragingen gericht tegen de branche waar Schouten Zekerheid deel van uitmaakt, de groep waartoe Schouten Zekerheid behoort, Schouten Zekerheid zelf en haar klanten en medewerkers.
 • Strategische en marketing doeleinden.

Met wie deelt Schouten Zekerheid uw persoonsgegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen. Wij delen uw persoonsgegevens alleen indien dit noodzakelijk is voor één van de doelen die wij in de vorige paragraaf hebben omschreven. Dit kunnen de volgende partijen zijn:

 • Verzekeringsmaatschappijen.
 • Pensioenfondsen.
 • Re-integratiebedrijven.
 • Arbodiensten.
 • Financiële instellingen.
 • (Schade) Experts.
 • Rijksdienst Wegverkeer (RDW).
 • Incassobureaus.
 • Belastingdienst.
 • Toezichthouders.

Hoe behandelt Schouten Zekerheid uw persoonsgegevens?

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en zorgen ervoor dat deze goed zijn beveiligd. Daarnaast houden wij ons aan de volgende regels: 

 • Wij leiden ons personeel goed op, zodat wij weten hoe zij uw gegevens zo veilig mogelijk kunnen verwerken.
 • Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarbij bewaken wij de wettelijke bewaartermijnen. Polis- en schadedossiers worden 7 jaar na beeindigding bewaard. Polisdossiers voor verzekeringen met een aansprakelijkheidscomponent worden 20 jaar bewaard. Wanneer sprake is van een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven of beroepen of een milieuschadeverzekering is de bewaartermijn 50 jaar.  
 • Wij verwerken uw gegevens niet buiten de Europese Unie. Binnen de Europese Unie geldt vanaf 25 mei 2018 dezelfde Privacywetgeving. Onze servers bevinden zich daarom niet buiten de Europese Unie. Wanneer u onze website bezoekt en toestemming geeft voor de plaatsing van cookies worden de verzamelde gegevens in de Verenigde Staten opgeslagen.  
 • Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming in dienst. De Functionaris Gegevensbescherming is een interne toezichthouder en controleert of wij voldoen aan de privacywet- en regelgeving.

Welke rechten heeft u?

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens. Hieronder beschrijven wij uw rechten.

 • Recht op inzage: u mag ons vragen welke persoonsgegevens wij van u hebben en voor welke doeleinden deze worden gebruikt. Voor het inzageverzoek hoeft geen reden te worden opgegeven. Het recht op inzage betreft alleen inzage in uw eigen gegevens.
 • Recht op correctie: als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn mag u ons verzoeken de betreffende persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen. Dit geldt ook als de gegevens voor een ander doel worden gebruikt dan waarvoor ze verzameld zijn of op een andere manier in strijd zijn met een wet.
 • Recht op vergetelheid: u mag ons in sommige gevallen verzoeken uw gegevens te wissen. Bijvoorbeeld wanneer er geen goede reden (meer) is om uw gegevens te verwerken.
 • Recht van verzet: indien bijzondere persoonlijke omstandigheden het verzet tegen verwerking van persoonsgegevens kunnen rechtvaardigen, kunt u ons vragen uw persoonsgegevens te verwijderen of anonimiseren.
 • Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens: indien de door u verstrekte persoonsgegevens automatisch en op basis van uw toestemming of een overeenkomst worden verwerkt heeft u het recht een kopie te ontvangen in een gestructureerde, algemeen gebruikte en leesbare vorm. De persoonsgegevens worden op uw verzoek rechtstreeks doorgestuurd aan een nieuwe partij.

  Indien u gebruik wilt maken van één van uw rechten kunt u daarover contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. De contactgegevens vindt u hieronder. Uw verzoek wordt binnen 4 weken afgewikkeld.

Vragen, opmerkingen of klachten?

Indien u vragen of opmerkingen heeft over het verwerken van uw persoonsgegevens of deze verklaring, dan kunt u daarover contact opnemen met onze Functionaris Persoonsgegevens. De Functionaris Persoonsgegevens kunt u ook benaderen indien u klachten heeft over het verwerken van uw persoonsgegevens of wanneer u gebruik wilt maken van één van uw rechten.

U kunt de Functionaris Persoonsgegevens bereiken per e-mail via juridisch@schoutenzekerheid.nl of per post via

Schouten Zekerheid
T.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming
Rivium Quadrant 81
2909 LC Capelle aan den IJssel

Komen wij er samen niet uit? Dan kunt u uw klacht indienen bij de toezichthoudende instantie de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Cookiewetgeving

Dank voor uw bezoek. Via deze webpagina informeren wij u over het gebruik van zogenaamde cookies op deze website in het kader van de nieuwe wetgeving die sinds juni 2012 van kracht is.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een bestand dat door een website geplaatst wordt op de computer van de sitebezoeker met als mogelijke doelen:

 • Functioneel: om het gebruik van de website te vergemakkelijken, bijvoorbeeld om de bezoeker bij herhaalbezoek te herkennen, inloggen te versnellen en formulieren versneld in te vullen.
 • Analytisch: om bezoekstatistieken te verzamelen en deze met name te kunnen gebruiken voor verdere verbetering en vernieuwing van de website.

Commercieel: om het klikgedrag van de individuele bezoeker te volgen en op basis van deze informatie commerciële acties te doen, bijvoorbeeld het aanbieden van specifieke informatie naar aanleiding van specifiek klikgedrag.

Er zijn veel soorten cookies, maar de nieuwe wetgeving maakt onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. De functionele cookies zijn niet aan de regelgeving gebonden. De niet-functionele cookies wel, waaronder dus ook de analytische en commerciële. Tot de laatste behoren ook de cookies die bijvoorbeeld Google Analytics en veel social sharing buttons van sociale medianetwerken zetten.

Welke cookies worden op deze site gebruikt en met welk doel?

Deze website maakt gebruik van enkele functionele cookies, te weten:

 • ASPXANONYMOUS: dit geeft iedere bezoeker een uniek nummer. Het bevat geen persoonsgegevens van de bezoeker, maar herkent wel herhaalbezoek.
 • ASP.NET_SessionId: dit is een cookie die gezet wordt voor website functionele aspecten gedurende een sitebezoek. Na het afsluiten van de internetbrowser wordt dit cookie verwijderd.

  Daarnaast maakt deze website gebruik van enkele cookies voor analytische doeleinden, te weten:

 • _utma: dit houdt bij hoe vaak de bezoeker naar de site komt, waaronder het eerste en meest recente bezoek.
 • _utmb en _utmc: de B en C werken samen om de bezoekduur aan de site te bepalen.
 • _utmz: dit houdt bij wat de herkomst van de bezoeker is, bijvoorbeeld een zoekmachine of een referentiesite, maar ook eventuele zoekwoorden en de regio.
 • Tot slot beschikt deze website over buttons om informatie van deze website te delen op uw (eventuele) sociale medianetwerken (bijv. LinkedIn, Twitter en Facebook). Deze sociale netwerken plaatsen ook cookies voor zowel functionele, analytische als commerciële doeleinden. Het betreft hier ondermeer cookies van Twitter.com, Facebook.com, Linkedin.com, Google.com (maps) en Youtube.com. 

Hoe kunt u cookies weigeren of verwijderen?

Via de instellingen van uw internetbrowser kunt u cookies weigeren en eventueel al geplaatste cookies verwijderen. Er zijn diverse soorten internetbrowsers (bijv. Internet Explorer, Firefox, Chrome en Safari) en de wijze van instellen varïeert. Raadpleeg daarom de help-functie van uw internetbrowser om uw cookie-instellingen desgewenst aan te passen. Houd er rekening mee dat het aanpassen van uw instellingen effect kan hebben op alle sites die u bezoekt.

Schade footer icon khn verzekeringen

Schade melden

Contact footer icon khn verzekeringen

Contact opnemen

Mijnomgeving footer icon khn verzekeringen

Mijn omgeving

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten